Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma:

hatPEDÁL Autósiskola Bt.

hatPEDÁL Bt.

Cím: 6000 Kecskemét, Talfája 8/A

Telefonszám: +36 20 4 704 287

e-mail: hatpedal.bt.2011@gmail.com

honlap: https://www.hatpedal.hu

Cégforma: betéti társaság

Cégbírósági bejegyzési szám: Cg.03-06-113045

Felnőttképzési nyilvántartási száma: 00426-2011

Autósiskola neve: hatPEDÁL Bt.

Iskolavezető neve: Kulcsár Imréné

Iskolavezető e-mail címe: kulcsargyorgyi@gmail.com

Telefonszáma: +36 30 9494 602

Ügyfélfogadás

Cím:

 • 6000 Kecskemét, Talfája 8/A Tel: : +36 76 529 071
 • 6000 Kecskemét, Wesselényi u. 3. Tel: +36 76 444-842
 • 2700 Cegléd, Trombitás utca Tel: +36 30/3535969
 • 2750 Nagykőrös, Kossuth Lajos utca Tel: +36 30/3535969

Ügyfélfogadási idő (személyes): Hétfő - Péntek: 8:00-16:00

Telefonos ügyfélszolgálat: Hétfő - Péntek: 8:00-16:00

Elméleti képzés helyszíne:

 • E-learning rendszerű képzés esetén, a tanuló által választott tetszőleges helyszínen (interneten).
 • Tantermi képzés esetén, 6000 Kecskemét, Wesselényi u. 3.
 • Bü terem: 2700 Cegléd, Trombitás utca 9.

Gyakorlati képzés: Kecskeméten, az oktató által biztosított oktatójárművel.

Cegléden, az oktató által biztosított oktatójárművel

TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A jelentkezés feltétele az előírt életkori feltételeknek való megfelelés és a jelentkezési lap kitöltése. A jelentkezési lap leadásakor a tanulónak be kell mutatnia az érvényes orvosi alkalmassági véleményt (nem szükséges amennyiben a tanulónak orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van), személyi azonosító okmányát, lakcímkártyáját, és ha van, az érvényes vezetői engedélyét. Kitöltés után a jelentkezési lapot a megfelelő helyeken saját kezűleg alá kell írnia (18 éven aluliaknál a szülő vagy gondviselő aláírása is szükséges).

E-mailen jelentkezés esetén az aláírandó dokumentumokat és a beküldendő okmányok, okmány másolatok listáját postai úton juttatjuk el a tanuló által megadott levelezési címre. (Az okmányok másolatára nincs szükség abban az esetben, ha azokat a tanuló az autósiskola ügyfélfogadásán személyesen bemutatja, majd az autósiskola elméleti vizsgajelentésekor a tanuló is megjelenik személyesen a közlekedési hatóság ügyfélszolgálatán és ott is bemutatja a szükséges okmányait.) A személyes ügyintézésre webes jelentkezés esetén is van lehetőség.

A vizsgára jelentkezés előtt a tanulónak 1.csoportú - C, C+E, D kategóriához 2. csoportú - orvosi alkalmasságot igazoló vizsgálaton kell részt vennie, melyet háziorvosa végez el. Nem szükséges orvosi vizsgálat, amennyiben orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van illetve, ha "AM" kategóriás képzésre jelentkezik.

Az alapfokú iskolai végzettség igazolása esetében az elméleti vizsgára bocsátáskor elegendő a tanuló nyilatkozata a végzettség meglétéről, amely nyilatkozatot a jelentkezési lapon kell megtennie. Ezt követően legkésőbb az első vizsga napján igazolni kell az alapfokú iskolai végzettség meglétét. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki. Alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjai: 24/2005.(IV.21) GKM rendelet - 11 oldal.

Az előírások értelmében a tanulónak a tanfolyam kezdetétől (első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül meg kell kezdenie vizsgáit, illetve ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Ezen határidőkön túl, a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető! Amennyiben a tanuló mentesült a teljes elméleti tanfolyam alól, úgy ezen időpontot a vezetési karton hitelesítésétől fogva kell számolni, tehát ettől az időponttól kezdődően számított 12 hónapon belül tehet sikeres vizsgát.

A tanulónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt minimum 15 perccel kell megjelennie. A vizsgán igazolnia kell a személyazonosságát. Igazolásra a következő okmányok alkalmasak: a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány), személyazonosító igazolvány hiányában elfogadják a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.

A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg.

Ha az érvényes okmányok közül valamelyik hiányzik, vagy a vizsgázó vizsgára alkalmatlan állapotban jelenik meg, nem vizsgázhat, és a következő vizsgára csak új vizsgadíj fizetésével jelentkezhet.

Aki a vizsgán bármely tárgyból nem felelt meg, az a vonatkozó szabályzat előírásai szerint tehet pótvizsgát. A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti annak, aki:

Pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálatot alaphelyzetben a tanulónak nem kell végeztetnie. PÁV vizsgálatra csak öt alkalommal sikertelen gyakorlati forgalmi vizsgát követő újabb vizsga letétele előtt van szükség.

A képzéssel kapcsolatos általános tudnivalók

Az e-learning rendszerű elméleti képzésnél a tananyag elsajátítása a tanuló egyéni időbeosztása alapján és egyéni haladási üteme szerint történik az adott képzésre meghatározott időkeretek között (minimális és maximális tanulási idő).

A gyakorlati órák időtartama 50 perc, két óra között 10 perc szünettel.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételeit a 1. számú melléklet tartalmazza.

Iskolánknál a tandíj és vizsgadíj befizetése készpénzzel (ügyfélfogadás helyszínén), banki átutalással, történik. A részletfizetés lehetséges legkisebb összege a mindenkori gyakorlati óradíj. A tanuló szolgáltatást csak akkor kaphat, ha a tandíj részt előre befizette.

Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele az előírt dokumentumok rendelkezésre állása, az elméleti tanfolyam igazolt elvégzése, az előírt életkori feltételeknek való megfelelés és a hatósági vizsgadíj megfizetése.

Gyakorlati képzését csak az kezdheti meg, aki az előírt elméleti tantárgyakból sikeresen levizsgázott. A gyakorlati óra kezdési időpontjának meghatározása a tanulóval megbeszélve, a tanuló szándékát és a vonatkozó jogszabályokat is figyelembe véve történik.

Gyakorlati oktatás kizárólag az autósiskola által biztosított oktatójárműveken- Mercedes, VW, Honda, Yamaha, Kawasaki, stb. - történik. A gyakorlati oktatásra választható járművek típusai folyamatosan változhatnak, ezért a felsorolás tájékoztató jellegű.

Szeszes ital, vagy hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakaszában tilos az oktatáson való részvétel, amely a képzésről történő azonnali kizárást eredményez. Szintén azonnali kizárást von maga után, ha valaki a képzés rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A képzésből jogosan kizárt tanuló a tandíjat nem kaphatja vissza.

A tanuló elméleti- és gyakorlati vezetési pótórákat igényelhet, választott gyakorlati oktatójától, illetve az autósiskola ügyfélszolgálatán keresztül.

A kötelező gyakorlati órákról hiányzás nem megengedett, elmaradt órák pótlása a gyakorlati oktatóval egyeztetve kötelező.

A tanuló áthelyezési kérelme esetén az iskola a teljesített elméleti képzésről és gyakorlati órákról térítésmentesen igazolást állít ki. A képzési igazolás kiállítását, a képzőszervtől a tanulónak kell igényelnie. A képzési igazolást a képzőszerv a tanuló részére eljuttatja.

Az aláírt képzési igazolást, a tanuló visszajuttatja az iskolának, az iskola leigazolja az elméleti tanfolyam elvégzését, illetve a levezetett gyakorlati órák számát, és a tanulónak ismételten eljuttatja.

A képzési igazolással a tanuló felkeresi az általa választott új autósiskolát, aki a további ügymenetet lefolytatja. Az iskola az elméleti képzésre befizetett díjat nem téríti vissza, a gyakorlati képzésre befizetett összegből a le nem oktatott órák díját viszont visszafizeti.

 • személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte
 • a feladatok megoldása során meg nem engedett eszközöket használ
 • magatartásával a vizsga rendjét megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza
 • a vizsgabizottságot előny adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik
 • a vizsgán szeszes ital, vagy más, hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan.

Elméleti pótvizsgára a jelölt önállóan is jelentkezhet a pótvizsgadíj befizetésével.

Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével tehető le. Szóbeli elméleti vizsgát tehet a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, illetőleg értő (magyar nyelvet nem beszélő), továbbá az egészségi állapota miatt írásra képtelen személy, ha erre a Hatóságtól kérelmére engedélyt kapott.

A tanulónak az elméleti tanfolyam megkezdésétől (első belépés az e-learning tananyagba) számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát, illetve 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben e határidők bármelyikét túllépi, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Vezetői engedéllyel kapcsolatos tudnivalók

Amennyiben a hallgató eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek, a vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya 3 munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére (kormányablak).

A kormányablakba az eredeti orvosi alkalmassági igazolást, az elsősegélynyújtó végzettséget bizonyító igazolást/elsősegélynyújtó kártyát kell bemutatni (ezt igazolhatja a Magyar Vöröskereszt által kiadott igazolással, vagy a felsorolt mentességet igazoló okmány eredeti példányával - felmenthető: egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerész, állatorvosi oklevéllel, védőnői, dietetikus, mentőtiszti, gyógytornász, eü. szakoktatói végzettséggel, diplomás ápolói oklevéllel, közegészségügyi felügyelő főiskolai szakon, vagy egészségügyi szakközép, illetve szakiskolát végzettek). Felmenthető továbbá minden olyan jelölt, aki 1984.01.01-től 1992.12.31-ig bármilyen járműkategóriában vezetői engedélyt, Sm, illetve Lj. kategóriában vezetői igazolványt, Trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett) és a személyi azonosításra szolgáló okmányt/okmányokat.

Vezetői engedély csak abban az esetben adható ki, ha

 • magyar állampolgár és lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van
 • az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a vezetői engedély kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap);

Honosítás esetén a vizsgázónak olyan külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, amely megfelel a magyar vezetői engedélynek.

A TANULÓ ÉS A KÉPZŐSZERV JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A tanuló jogai:

 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit
 • a vállalkozási feltételek valamennyi pontján ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni
 • a képzést megszakítani, a gyakorlati tandíj fel nem használt részét visszakérni
 • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyiséget érintő kérdésekben
 • a képzést felfüggeszteni, másik képzőszervnél folytatni (iskolavezetővel egyeztetve)
 • a képzéssel kapcsolatosan észrevételt, panaszt tenni
 • a tanuló 48 órával a gyakorlati oktatás kezdése előtt mondhatja le a vezetést. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén az aktuális óradíj visszatérítésére, illetve igénybevételére nincs mód.

A tanuló kötelességei:

 • tandíjat minden esetben előre megfizetni
 • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani
 • gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni
 • az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni
 • a foglalkozáskora készülni és az oktató utasításait követni
 • késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni. Oktató késése esetén a késett időt az oktató köteles leoktatni, viszont a tanulói késést nem kötelező az oktatónak leoktatni.

A képzőszerv jogai:

 • a tandíjat beszedni
 • a beosztást meghatározni és időben (előtte legalább 24 órával) lemondani, megváltoztatni
 • a gyakorlati óradíjat módosítani, ha a Tanuló a gyakorlati képzés során másik oktatót kíván választani.

A képzőszerv kötelességei:

 • a képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfelet a vállalkozási feltételekről
 • a vállalkozási feltételekben meghatározottakat betartani
 • tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni
 • egyeztetni az ügyfelekkel a gyakorlati foglalkozások időpontjait
 • a tanfolyami díjról számlát adni
 • a képzőszerv, vagy annak munkatársa hibájából elmaradt oktatási időt ingyenesen pótolni
 • az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani
 • a tanuló által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni
 • írásbeli kérésre a képzést megszakítani és a tanuló részére az igazolásokat kiadni
 • a képzésre vonatkozó jogszabályokban és a bizonylati albumban előírtakat betartani

Kategóriánkénti tájékoztató

"AM" kategória

Segédmotoros kerékpárok (robogók) azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h és a kétkerekű típusnál a motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál. A 326/2011 (XII.28) Korm. rendelete ehhez a kategóriához további járműveket is megnevez. Aki 16 éves kora előtt szerzi meg "AM" kategóriás vezetői engedélyét, az 16. életéve betöltéséig külföldön nem vezethet.

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

 • Kitöltött jelentkezési lap (nyilatkozat kitöltése)
 • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
 • Iskolával kötött oktatási szerződés
 • Tanfolyamra az vehető fel, aki elmúlt 13 éves 6 hónapos

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek: 4 600 Ft

Járműkezelés (gyakorlat): 3 600 Ft

Forgalmi (gyakorlat): 3 600 Ft

Összesen: 11 800 Ft

+ Elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam + vizsga (amennyiben szükséges): 10 000 Ft + 8 200 Ft

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni ha: 1984. január 1-utani jogosítvánnyal, vagy a 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

Képzés tantárgyai és óraszámai:

Elmélet (1 tanóra 45 perc)

Járművezetés elmélete : 4 óra

Közlekedési alapismeretek: 12 óra

Gyakorlat (1 tanóra 50 perc)

Járműkezelés 4 óra

Járműkezelési vizsga 15 perc

Városi vezetés 6 óra

Forgalmi vizsga 20 perc

Összesen 10 óra 35 perc

Elméleti tanfolyam (e-learning) díja: 20 000 Ft (póthozzáférés 8 000 Ft)

Gyakorlati képzés díja: 4 400 Ft/ órától, (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

"A1" alkategória

Olyan motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény / tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

 • Kitöltött jelentkezési lap (nyilatkozat kitöltése)
 • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
 • Iskolával kötött oktatási szerződés
 • Érvényes orvosi alkalmassági (nem szükséges amennyiben orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van)
 • Tanfolyamra az vehető fel, aki elmúlt 15 éves 6 hónapos

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek 4 600 Ft

Járműkezelés (gyakorlat): 4 700 Ft

Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft

Összesen: 20 300 Ft

+ Elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam + vizsga (amennyiben szükséges): 10 000 Ft + 8 200 Ft

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni, ha 1984. január 1-utáni jogosítvánnyal, vagy a 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

Képzés tantárgyai és óraszámai:

Elmélet (1 tanóra 45 perc)

Szerkezeti üzemeltetés : 4 óra

Járművezetés elmélete: 6 óra

Közlekedési alapismeretek: 12 óra

Gyakorlat (1 tanóra 50 perc)

Alapoktatás 6 óra

Járműkezelés vizsga 20 perc

Városi vezetés 8 óra

Országúti vezetési 2 óra

Forgalmi vizsga 1 óra

Összesen: 17 óra 20 perc

Elméleti tanfolyam (e-learning) díja: 30 000 Ft/ tananyag (póthozzáférés 10 000 Ft)

Gyakorlati képzés: 5 000 Ft/ órától, (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

"A1(B)" ("A1" meglévő "B" kategóriával) "A1" alkategória

A1 alkategória olyan motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot teljesítmény /tömeg aránya pedig a 0.1 kW/kg -ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros tricikli, amelynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

 • Kitöltött jelentkezési lap (nyilatkozat kitöltése)
 • Személyigazolvány és lakcímkártya másolat
 • Érvényes "B" kategóriás vezetői engedély
 • Iskolával kötött oktatási szerződés

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek 4 600 Ft

Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft

Összesen: 15 600 Ft

+ Elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam + vizsga (amennyiben szükséges): 10 000 Ft + 8 200 Ft

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni, ha 1984. január 1-utáni jogosítvánnyal, vagy a 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

Képzés tantárgyai és óraszámai:

Elmélet (1 tanóra 45 perc)

Szerkezeti üzemeltetés: 1 óra

Járművezetés elmélete :1 óra

Közlekedési alapismeretek: 1 óra

Gyakorlat (1 tanóra 50perc)

Alapoktatás 1 óra

Városi vezetés 1 óra

Forgalmi vizsga 1 óra

Összesen: 3 óra

Elméleti tanfolyam (e-learning) díja: 15 000 Ft/ tananyag (póthozzáférés 8 000 Ft)

Gyakorlati képzés: 5 000 Ft/órától, (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

"A2" alkategória

Olyan motorkerékpár, melynek hengerűrtartalma min. 395 cm3, teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/ tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át.

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

 • Kitöltött jelentkezési lap (nyilatkozat kitöltése)
 • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
 • Iskolával kötött oktatási szerződés
 • Érvényes orvosi alkalmassági (nem szükséges amennyiben orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van)
 • Tanfolyamra az vehető fel, aki elmúlt 17 éves 6 hónapos

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Járműkezelés (gyakorlat): 4 700 Ft

Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft

Összesen: 20 300 Ft

+ Elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam + vizsga (amennyiben szükséges): 10 000 Ft + 8 200 Ft

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni, ha 1984. január 1-utáni jogosítvánnyal, vagy a 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

Képzés tantárgyai és óraszámai:

Elmélet (1 tanóra 45 perc)

Szerkezeti üzemeltetés: 4 óra

Járművezetés elmélete :6 óra

Közlekedési alapismeretek:12 óra

Gyakorlat (1 tanóra 50 perc)

Alapoktatás 6 óra

Járműkezelési vizsga 20 perc

Városi vezetés 8 óra

Országúti vezetés 2 óra

Forgalmi vizsga 1 óra

Összesen: 17 óra 20 perc

Elméleti tanfolyam (e-learning) díja: 30 000 Ft/ tananyag (póthozzáférés 10 000 Ft)

Gyakorlati képzés: 5 000 Ft/órától, (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

Írásos tájékoztató 10 / 17. oldal

"A" kategória

Olyan motorkerékpár, mely min. 595cm3, és nem tartozik az "A1" és "A2" alkategóriába, az "A" korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja.

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

 • Kitöltött jelentkezési lap (nyilatkozat kitöltése)
 • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
 • Iskolával kötött oktatási szerződés
 • Érvényes orvosi alkalmassági (nem szükséges amennyiben orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van)
 • Tanfolyamra az vehető fel, aki:

o elmúlt 23 éves 6 hónapos,

o vagy elmúlt 19 éves 6 hónapos legalább kétéves "A2" kategóriás motorkerékpár vezetési gyakorlat esetében

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Járműkezelés (gyakorlat): 4 700 Ft

Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft

Összesen: 20 300 Ft

+ Elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam + vizsga (amennyiben szükséges): 10 000 Ft + 8 200 Ft

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni, ha 1984. január 1-utáni jogosítvánnyal, vagy a 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

Képzés tantárgyai és óraszámai:

Elmélet (1 tanóra 45 perc)

Szerkezeti üzemeltetés : 4 óra

Járművezetés elmélete :6 óra

Közlekedési alapismeretek:12 óra

Gyakorlat (1 tanóra 50 perc)

Alapoktatás 10 óra

Járműkezelési vizsga 20 perc

Városi vezetés 11 óra

Országúti vezetés 5 óra

Forgalmi vizsga 1 óra

Összesen: 27 óra 20 perc

Elméleti tanfolyam (e-learning) díja: 21 000 Ft/ tananyag (póthozzáférés 10 000 Ft)

Gyakorlati képzés: 5 000 Ft/órától, (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

Írásos tájékoztató 11 / 17. oldal

"B" kategória

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű. Valamint a 326/2011 (XII.28) Kormány rendeletben meghatározott ehhez a járműhöz kapcsolt pótkocsi.

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

 • Kitöltött jelentkezési lap (nyilatkozat kitöltése)
 • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
 • Iskolával kötött oktatási szerződés
 • Érvényes orvosi alkalmassági (nem szükséges amennyiben orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van)
 • Tanfolyamra az vehető fel, aki elmúlt 16 év 6 hónapos.

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft

Összesen: 15 600 Ft

+ Elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam + vizsga (amennyiben szükséges): 10 000 Ft + 8 200 Ft

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni, ha 1984. január 1-utáni jogosítvánnyal, vagy a 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

Képzés tantárgyai és óraszámai:

Elmélet ( 1tanóra 45 perc)

Szerkezeti üzemeltetés : 4 óra

Járművezetés elmélete :6 óra

Közlekedési alapismeretek :18 óra

Gyakorlat (1 tanóra 50 perc)

Alapoktatás 9 óra

Városi vezetés 14 óra

Országúti vezetés 4 óra

Éjszakai vezetés 2 óra

Forgalmi vizsga 1 óra

Összesen: 30 óra

Elméleti tanfolyam (e-learning) díja: 39 000 Ft/ tananyag (póthozzáférés 10 000 Ft)

Gyakorlati képzés: 7 000 Ft/órától, (a pótóra díja: 4 000 Ft/órától)

"C" kategória

Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény vezetésére jogosít.

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

 • Kitöltött jelentkezési lap (nyilatkozat kitöltése)
 • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
 • Iskolával kötött oktatási szerződés
 • Érvényes orvosi alkalmassági 2. csoportú (nem szükséges amennyiben orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van)
 • Érvényes "B" kategóriás vezetői engedély
 • Tanfolyamra az vehető fel, aki elmúlt 20 év 6 hónapos
 • Felmentésre jogosultság esetén azt igazoló bizonyítvány másolata (pl. autószerelő végzettség).

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeret: 4 600 Ft
Munkavédelem: 4 600 Ft
Biztonsági ellenőrzési és üzemeltetési ismeretek: 4 400 Ft
Rutin: 3 500 Ft
Forgalom: 11 000 Ft
Összesen: 32 700 Ft

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni, ha 1984. január 1-utáni jogosítvánnyal, vagy a 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

Képzés tantárgyai és óraszámai:

Elmélet( 1 tanóra 45 perc)

Szerkezeti üzemeltetés : 16 óra

Járművezetés elmélete : 12 óra

Közlekedési alapismeretek : 20 óra

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 12 óra

Gyakorlat ( 1 tanóra 50 perc)

Alapoktatás 6 óra

Városi vezetés 15 óra

Országúti vezetés 4 óra

Hegyvidéki vezetés 2 óra

Éjszakai vezetés 2 óra

Forgalmi vizsga 1 óra

Összesen: 30 óra

Biztonságos üzemeltetés és hibaelhárítás: 20 óra (1 tanóra 45 perc)

Elméleti tanfolyam (e-learning) díja: 43 300 Ft/ tananyag (póthozzáférés 15 000 Ft)

Biztonságos üzemeltetés és hibaelhárítás 14 000 Ft

Gyakorlati képzés: 8 000 Ft/órától, (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

"C+E" kategória

Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény vezetésére jogosít.

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

 • Kitöltött jelentkezési lap (nyilatkozat kitöltése)
 • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
 • Iskolával kötött oktatási szerződés
 • Érvényes orvosi alkalmassági 2. csoportú (nem szükséges amennyiben orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van)
 • Érvényes "C" kategóriás vezetői engedély
 • Tanfolyamra az vehető fel, aki elmúlt 20 év 6 hónapos
 • Felmentésre jogosultság esetén azt igazoló bizonyítvány másolata (pl. autószerelő végzettség).

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeret: 4 600 Ft
Biztonsági ellenőrzési és üzemeltetési ismeretek: 4 400 Ft
Rutin: 3 500 Ft
Forgalom: 11 000 Ft
Összesen: 28 100 Ft

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni, ha 1984. január 1-utáni jogosítvánnyal, vagy a 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

Képzés tantárgyai és óraszámai:

Elmélet (1 tanóra 45 perc)

Szerkezeti üzemeltetés : 4 óra

Járművezetés elmélete: 4 óra

Közlekedési alapismeretek: 4 óra

Gyakorlat (1 tanóra 50 perc)

Alapoktatás 6 óra

Városi vezetés 4 óra

Országúti vezetés 2 óra

Hegyvidéki vezetés 2 óra

Forgalmi vizsga 1 óra

Összesen: 15 óra

Biztonságos üzemeltetés és hibaelhárítás 8 óra (1 tanóra 45 perc)

Elméleti tanfolyam (e-learning) díja: 45 000 Ft/ tananyag (póthozzáférés 15 000 Ft)

Biztonságos üzemeltetés és hibaelhárítás 6 900 Ft

Gyakorlati képzés: 8 000 Ft/órától, (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

"D" kategória

Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény vezetésére jogosít.

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

 • Kitöltött jelentkezési lap (nyilatkozat kitöltése)
 • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
 • Iskolával kötött oktatási szerződés
 • Érvényes orvosi alkalmassági 2. csoportú (nem szükséges amennyiben orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van)
 • Érvényes "C" kategóriás vezetői engedély
 • Tanfolyamra az vehető fel, aki elmúlt 23 év 6 hónapos
 • Felmentésre jogosultság esetén azt igazoló bizonyítvány másolata (pl. autószerelő végzettség).

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Biztonsági ellenőrzési és üzemeltetési ismeretek: 4 400 Ft
Rutin: 3 500 Ft
Forgalom: 18 500 Ft
Összesen: 31 000 Ft

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni, ha 1984. január 1-utáni jogosítvánnyal, vagy a 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

Képzés tantárgyai és óraszámai:

Elmélet ( 1 tanóra 45 perc)

Szerkezeti üzemeltetés : 8 óra

Járművezetés elmélete: 6 óra

Közlekedési alapismeretek: 8 óra

Gyakorlat (1 tanóra 50 perc)

Alapoktatás 6 óra

Városi vezetés 17 óra

Országúti vezetés 4 óra

Hegyvidéki vezetés 2 óra

Forgalmi vizsga 1 óra

Összesen: 30 óra

Biztonságos üzemeltetés és hibaelhárítás 8 óra (1 tanóra 45 perc)

Elméleti tanfolyam (e-learning) díja: 47 000 Ft/ tananyag (póthozzáférés 15 000 Ft)

Biztonságos üzemeltetés és hibaelhárítás 14 000 Ft

Gyakorlati képzés: 8 000 Ft/órától, (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

"B+E" kategória

"B" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt, ahol a

járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege meghaladja a 3500 kg-ot

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

 • Kitöltött jelentkezési lap (nyilatkozat kitöltése)
 • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
 • Iskolával kötött oktatási szerződés
 • Érvényes orvosi alkalmassági 1. csoportú (nem szükséges amennyiben orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van)
 • Érvényes "B" kategóriás vezetői engedély
 • Tanfolyamra az vehető fel, aki elmúlt 17 év 6 hónapos
 • Felmentésre jogosultság esetén azt igazoló bizonyítvány másolata (pl. autószerelő végzettség).

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeret: 4 600 Ft

Munkavédelem: 4 600 Ft
Biztonsági ellenőrzési és üzemeltetési ismeretek: 4 400 Ft
Rutin: 3 500 Ft
Forgalom: 11 000 Ft
Összesen: 32 700 Ft

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni, ha 1984. január 1-utáni jogosítvánnyal, vagy a 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

Képzés tantárgyai és óraszámai:

Elmélet (1 tanóra 45 perc)

Szerkezeti üzemeltetés : 4 óra

Járművezetés elmélete : 4 óra

Közlekedési alapismeretek: 6 óra

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 4 óra

Gyakorlat (1 tanóra 50 perc)

Alapoktatás 6 óra

Városi vezetés 4 óra

Országúti vezetés 4 óra

Hegyvidéki vezetés 2 óra

Forgalmi vizsga 1 óra

Összesen: 17 óra

Biztonságos üzemeltetés és hibaelhárítás: 4 óra ( 1 tanóra 45 perc)

Elméleti tanfolyam (e-learning) díja: 34 000 Ft/ tananyag (póthozzáférés 15 000 Ft)

Biztonságos üzemeltetés és hibaelhárítás 4 000 Ft

Gyakorlati képzés: 8 000 Ft/órától, (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

A képzés felügyeletét ellátó megyei Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontcíme és telefonszáma:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

6000 Kecskemét, István király körút 19/A

Telefon:0676/795-110, bacs@kavk.hu

Nyitva tartás:

hétfő-kedd-szerda-csütörtök:8:00-12:00, 12:30-15:00

pénztár: 8:00-12:00, 12:30-15:00

péntek: 8:00:12:00, pénztár: 8:00-12:00

Képzést engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály

1011 Budapest, Fő u. 44-50.

------------------------------------------

Kulcsár Imréné iskolavezető

· számú melléklet

Mentesítések a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet alapján:


Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat - az "A korl.", "A" és "B" kategória, továbbá az "A1" alkategória kivételével - a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. Ugyanígy kell eljárni az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító okirat és a korábban szerzett vezetői engedély (járművezetői engedély, járművezetői igazolvány) esetében is.
A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a regionális igazgatóság a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel engedélyezi.
4.1. Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések
4.1.1. Mentesítések a "szerkezeti és üzemeltetési ismeretek" és a "biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" tan- és vizsgatárgyakból
- Bármely egyetemen, főiskolán szerzett
= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;
= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;
= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;
= szakirányú műszaki oktatói oklevél.
- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett
= harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;
= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;
= gépjármű technikus tiszti képesítés;
= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.
- "Műszaki ismeretek" szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).
- Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)
= közúti járműgépész;
= közlekedésgépész;
= gépjármű-technikai;
= gépjárműüzemi;
= mezőgazdasági gépész;
= mezőgazdasági gépjavító;
= építőgépész;
= gépjárművezető és -karbantartó.
- Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány
= autószerelő;
= anyagmozgatógép-szerelő;
= építőgép-szerelő;
= mezőgazdasági gépszerelő;
= gépjárművezető és -karbantartó;
= mezőgazdasági gépész;
= fakitermelési gépkezelő;
= állattartó telepi gépész;
= kertészeti gépész;
= növénytermesztő gépész;
= erdőgazdasági gépész;
= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;
= mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.
- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.
A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.
Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén - az egyéb feltételek teljesülése mellett - a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.
A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.
4.1.2. A "Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" vizsgatárgy alóli további mentesítések
A "Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" vizsgakötelezettség alól mentesül a 11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében, aki meglévő "Lassú jármű" vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére "T" kategóriás vizsgát kíván tenni.
4.1.3. Mentesítések a "Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás" tan- és vizsgatárgyból
- Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés
= munkavédelmi szakmérnöki oklevél;
= munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;
= felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;
= munkavédelmi technikusi oklevél;
= középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.
- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a "Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás" vizsgatárgyból.
4.1.4. Egyéb mentesítések
4.1.4.1. Tanfolyammentes vizsga letételét kérheti
aki a Magyar Honvédségnél (Magyar Néphadseregnél) az 1/1984. (Közl. Ért. 1.) KM-HM együttes utasítás vagy a fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM-HM-BM együttes rendeletben meghatározott - csak katonai járművek vezetésére jogosító - "C" vagy "E" kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. A tanfolyammentes vizsga letételére csak abból a kategóriából jogosult a vizsgázó, amelyből érvényes katonai vezetői engedélye van. Az 1993. január 1-je után kiadott "E" kategóriás katonai vezetői engedély a kiállításától számított 3 évig jogosít a tanfolyammentes vizsga letételére.
A mentesítést a regionális igazgatóság a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel és a katonai vezetői engedély általa hitelesített fénymásolatának csatolásával engedélyezi.
4.1.4.2. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések
A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:
- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
- az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
- védőnői,
- dietetikusi,
- mentőtiszti,
- gyógytornász,
- egészségügyi szakoktatói,
- diplomás ápolói
oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá minden olyan vizsgázó, aki
- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között "D" kategóriára vezetői engedélyt, vagy "trolibusz" kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
- 1984. január 1-je után:
= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
= "trolibusz" kategóriára járművezetői engedélyt,
= "Mezőgazdasági vontató", "Segédmotoros kerékpár", "Lassú jármű" kategóriában közúti járművezetői jogosultságot
szerzett.
További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem