Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma:

6Pedál Next Kft.

Cím: 2700 Cegléd, Trombitás utca 9.

Telefonszám: +36 20 4 704 287

e-mail: 6pedalnext@gmail.com

honlap: https://www.gkioktatas.hu

Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

Cégbírósági bejegyzési szám: Cg.13-09-193403

Autósiskola neve: 6Pedál Next Kft.

Iskolavezető neve: Kulcsár Tamás

Iskolavezető e-mail címe: 6pedalnext@gmail.com

Telefonszáma: +36 20 470 4287

Ügyfélfogadás

Cím:

 • 6000 Kecskemét, Talfája 8/A Tel: : +36 76 529 071
 • 6000 Kecskemét, Wesselényi u. 3. Tel: +36 76 444-842
 • 2700 Cegléd, Trombitás utca Tel: +36 30/3535969

Ügyfélfogadási idő (személyes): Hétfő - Péntek: 8:00-16:00

Telefonos ügyfélszolgálat: Hétfő - Péntek: 8:00-16:00

Elméleti képzés helyszíne:

 • E-learning rendszerű képzés esetén, a tanuló által választott tetszőleges helyszínen (interneten).
 • Tantermi képzés esetén, 2700 Cegléd, Trombitás utca 9.
 • Bü terem: 2700 Cegléd, Trombitás utca 9.

Gyakorlati képzés: Kecskeméten, az oktató által biztosított oktatójárművel.

Cegléden, az oktató által biztosított oktatójárművel

TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A jelentkezés feltétele az előírt életkori feltételeknek való megfelelés és a jelentkezési lap kitöltése. A jelentkezési lap leadásakor a tanulónak be kell mutatnia az érvényes orvosi alkalmassági véleményt (nem szükséges amennyiben a tanulónak orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van), személyi azonosító okmányát, lakcímkártyáját, és ha van, az érvényes vezetői engedélyét. Kitöltés után a jelentkezési lapot a megfelelő helyeken saját kezűleg alá kell írnia (18 éven aluliaknál a szülő vagy gondviselő aláírása is szükséges).

E-mailen jelentkezés esetén az aláírandó dokumentumokat és a beküldendő okmányok, okmány másolatok listáját postai úton juttatjuk el a tanuló által megadott levelezési címre. (Az okmányok másolatára nincs szükség abban az esetben, ha azokat a tanuló az autósiskola ügyfélfogadásán személyesen bemutatja, majd az autósiskola elméleti vizsgajelentésekor a tanuló is megjelenik személyesen a közlekedési hatóság ügyfélszolgálatán és ott is bemutatja a szükséges okmányait.) A személyes ügyintézésre webes jelentkezés esetén is van lehetőség.

A vizsgára jelentkezés előtt a tanulónak 1.csoportú - C, C+E, D kategóriához 2. csoportú - orvosi alkalmasságot igazoló vizsgálaton kell részt vennie, melyet háziorvosa végez el. Nem szükséges orvosi vizsgálat, amennyiben orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van illetve, ha "AM" kategóriás képzésre jelentkezik.

Az alapfokú iskolai végzettség igazolása esetében az elméleti vizsgára bocsátáskor elegendő a tanuló nyilatkozata a végzettség meglétéről, amely nyilatkozatot a jelentkezési lapon kell megtennie. Ezt követően legkésőbb az első vizsga napján igazolni kell az alapfokú iskolai végzettség meglétét. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki. Alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjai: 24/2005.(IV.21) GKM rendelet - 11 oldal.

Az előírások értelmében a tanulónak a tanfolyam kezdetétől (első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül meg kell kezdenie vizsgáit, illetve ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Ezen határidőkön túl, a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető! Amennyiben a tanuló mentesült a teljes elméleti tanfolyam alól, úgy ezen időpontot a vezetési karton hitelesítésétől fogva kell számolni, tehát ettől az időponttól kezdődően számított 12 hónapon belül tehet sikeres vizsgát.

A tanulónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt minimum 15 perccel kell megjelennie. A vizsgán igazolnia kell a személyazonosságát. Igazolásra a következő okmányok alkalmasak: a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány), személyazonosító igazolvány hiányában elfogadják a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.

A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg.

Ha az érvényes okmányok közül valamelyik hiányzik, vagy a vizsgázó vizsgára alkalmatlan állapotban jelenik meg, nem vizsgázhat, és a következő vizsgára csak új vizsgadíj fizetésével jelentkezhet.

Aki a vizsgán bármely tárgyból nem felelt meg, az a vonatkozó szabályzat előírásai szerint tehet pótvizsgát. A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti annak, aki:

Pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálatot alaphelyzetben a tanulónak nem kell végeztetnie. PÁV vizsgálatra csak öt alkalommal sikertelen gyakorlati forgalmi vizsgát követő újabb vizsga letétele előtt van szükség.

A képzéssel kapcsolatos általános tudnivalók

Az e-learning rendszerű elméleti képzésnél a tananyag elsajátítása a tanuló egyéni időbeosztása alapján és egyéni haladási üteme szerint történik az adott képzésre meghatározott időkeretek között (minimális és maximális tanulási idő).

A gyakorlati órák időtartama 50 perc, két óra között 10 perc szünettel.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételeit a 1. számú melléklet tartalmazza.

Iskolánknál a tandíj és vizsgadíj befizetése készpénzzel (ügyfélfogadás helyszínén), banki átutalással, történik. A részletfizetés lehetséges legkisebb összege a mindenkori gyakorlati óradíj. A tanuló szolgáltatást csak akkor kaphat, ha a tandíj részt előre befizette.

Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele az előírt dokumentumok rendelkezésre állása, az elméleti tanfolyam igazolt elvégzése, az előírt életkori feltételeknek való megfelelés és a hatósági vizsgadíj megfizetése.

Gyakorlati képzését csak az kezdheti meg, aki az előírt elméleti tantárgyakból sikeresen levizsgázott. A gyakorlati óra kezdési időpontjának meghatározása a tanulóval megbeszélve, a tanuló szándékát és a vonatkozó jogszabályokat is figyelembe véve történik.

Gyakorlati oktatás kizárólag az autósiskola által biztosított oktatójárműveken- Mercedes, VW, Honda, Yamaha, Kawasaki, stb. - történik. A gyakorlati oktatásra választható járművek típusai folyamatosan változhatnak, ezért a felsorolás tájékoztató jellegű.

Szeszes ital, vagy hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakaszában tilos az oktatáson való részvétel, amely a képzésről történő azonnali kizárást eredményez. Szintén azonnali kizárást von maga után, ha valaki a képzés rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A képzésből jogosan kizárt tanuló a tandíjat nem kaphatja vissza.

A tanuló elméleti- és gyakorlati vezetési pótórákat igényelhet, választott gyakorlati oktatójától, illetve az autósiskola ügyfélszolgálatán keresztül.

A kötelező gyakorlati órákról hiányzás nem megengedett, elmaradt órák pótlása a gyakorlati oktatóval egyeztetve kötelező.

A tanuló áthelyezési kérelme esetén az iskola a teljesített elméleti képzésről és gyakorlati órákról térítésmentesen igazolást állít ki. A képzési igazolás kiállítását, a képzőszervtől a tanulónak kell igényelnie. A képzési igazolást a képzőszerv a tanuló részére eljuttatja.

Az aláírt képzési igazolást, a tanuló visszajuttatja az iskolának, az iskola leigazolja az elméleti tanfolyam elvégzését, illetve a levezetett gyakorlati órák számát, és a tanulónak ismételten eljuttatja.

A képzési igazolással a tanuló felkeresi az általa választott új autósiskolát, aki a további ügymenetet lefolytatja. Az iskola az elméleti képzésre befizetett díjat nem téríti vissza, a gyakorlati képzésre befizetett összegből a le nem oktatott órák díját viszont visszafizeti.

 • személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte
 • a feladatok megoldása során meg nem engedett eszközöket használ
 • magatartásával a vizsga rendjét megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza
 • a vizsgabizottságot előny adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik
 • a vizsgán szeszes ital, vagy más, hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan.

Elméleti pótvizsgára a jelölt önállóan is jelentkezhet a pótvizsgadíj befizetésével.

Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével tehető le. Szóbeli elméleti vizsgát tehet a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, illetőleg értő (magyar nyelvet nem beszélő), továbbá az egészségi állapota miatt írásra képtelen személy, ha erre a Hatóságtól kérelmére engedélyt kapott.

A tanulónak az elméleti tanfolyam megkezdésétől (első belépés az e-learning tananyagba) számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát, illetve 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben e határidők bármelyikét túllépi, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Vezetői engedéllyel kapcsolatos tudnivalók

Amennyiben a hallgató eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek, a vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya 3 munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére (kormányablak).

A kormányablakba az eredeti orvosi alkalmassági igazolást, az elsősegélynyújtó végzettséget bizonyító igazolást/elsősegélynyújtó kártyát kell bemutatni (ezt igazolhatja a Magyar Vöröskereszt által kiadott igazolással, vagy a felsorolt mentességet igazoló okmány eredeti példányával - felmenthető: egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerész, állatorvosi oklevéllel, védőnői, dietetikus, mentőtiszti, gyógytornász, eü. szakoktatói végzettséggel, diplomás ápolói oklevéllel, közegészségügyi felügyelő főiskolai szakon, vagy egészségügyi szakközép, illetve szakiskolát végzettek). Felmenthető továbbá minden olyan jelölt, aki 1984.01.01-től 1992.12.31-ig bármilyen járműkategóriában vezetői engedélyt, Sm, illetve Lj. kategóriában vezetői igazolványt, Trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett) és a személyi azonosításra szolgáló okmányt/okmányokat.

Vezetői engedély csak abban az esetben adható ki, ha

 • magyar állampolgár és lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van
 • az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a vezetői engedély kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap);

Honosítás esetén a vizsgázónak olyan külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, amely megfelel a magyar vezetői engedélynek.

A TANULÓ ÉS A KÉPZŐSZERV JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A tanuló jogai:

 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit
 • a vállalkozási feltételek valamennyi pontján ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni
 • a képzést megszakítani, a gyakorlati tandíj fel nem használt részét visszakérni
 • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyiséget érintő kérdésekben
 • a képzést felfüggeszteni, másik képzőszervnél folytatni (iskolavezetővel egyeztetve)
 • a képzéssel kapcsolatosan észrevételt, panaszt tenni
 • a tanuló 48 órával a gyakorlati oktatás kezdése előtt mondhatja le a vezetést. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén az aktuális óradíj visszatérítésére, illetve igénybevételére nincs mód.

A tanuló kötelességei:

 • tandíjat minden esetben előre megfizetni
 • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani
 • gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni
 • az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni
 • a foglalkozáskora készülni és az oktató utasításait követni
 • késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni. Oktató késése esetén a késett időt az oktató köteles leoktatni, viszont a tanulói késést nem kötelező az oktatónak leoktatni.

A képzőszerv jogai:

 • a tandíjat beszedni
 • a beosztást meghatározni és időben (előtte legalább 24 órával) lemondani, megváltoztatni
 • a gyakorlati óradíjat módosítani, ha a Tanuló a gyakorlati képzés során másik oktatót kíván választani.

A képzőszerv kötelességei:

 • a képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfelet a vállalkozási feltételekről
 • a vállalkozási feltételekben meghatározottakat betartani
 • tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni
 • egyeztetni az ügyfelekkel a gyakorlati foglalkozások időpontjait
 • a tanfolyami díjról számlát adni
 • a képzőszerv, vagy annak munkatársa hibájából elmaradt oktatási időt ingyenesen pótolni
 • az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani
 • a tanuló által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni
 • írásbeli kérésre a képzést megszakítani és a tanuló részére az igazolásokat kiadni
 • a képzésre vonatkozó jogszabályokban és a bizonylati albumban előírtakat betartani