FONTOS! Árufuvarozó Vállalkozóknak, akik kishaszongépjárműves árufuvarozók 2022. május 21-től Magyarországon is már csak szakhatósági engedéllyel tevékenykedhetnek, akik 2,5 t legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó kistehergépjárművel díj ellenében belföldi vagy nemzetközi fuvarozást végeznek. A korábbi 3,5 tonnás engedélykötelezettségi határ tehát 2,5 tonnára csökken.

MIT JELENT A VÁLTOZÁS? - A jogszabálymódosítással az eddigi 3,5 tonna össztömeg feletti engedélykötelezettség alsó határa 2,5 tonnára módosul, így 2022. május 21-től az érintett kisáruszállító haszongépjárművek uniós ill. magyarországi székhelyű üzembentartói csak úgy végezhetnek díj ellenében mások számára közúti fuvarozási szolgáltatást, ha a kormányhivatalnál kiváltják ugyanazt a tevékenységi engedélyt, melyre eddig csak a "nagyoknak", azaz a 3,5 tonna össztömeg feletti társainak volt szükségük. Külföldön pedig, az unión belüli nemzetközi árufuvarozáshoz május 21-től a kishaszongépjárműves vállalkozásoknak közösségi árutovábbítási engedélyre is szükségük lesz.

Mivel a 2,5 t össztömeg feletti tehergépjármű-üzembentartó fuvarozók is engedélykötelesek lesznek, a jogszabályváltozással egyúttal bekerülnek a szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen (fent említett) 261/2011-es kormányrendelet kötelezettjei közé, azaz mindazon "nagyfuvarozói" szabályok rájuk is vonatkoznak majd, melyekre eddig egyáltalán nem, vagy csak részben kellett tekintettel lenniük. A legfontosabb tudnivalók:

A TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY KIVÁLTÁSÁNAK HÁROM FŐ FELTÉTELE:

••• a vállalkozás jó hírneve (9. §) - Ez a kritérium a piac tisztasága felett hivatott őrködni, és megakadályozza, hogy olyasvalaki gyakoroljon fuvarozási tevékenységet, akinek korábban a tisztességes piaci magatartást kedvezőtlenül érintő előélete volt (fizetésképtelenség, hatóság által bevont korábbi engedély stb.).

••• pénzügyi megfelelőség (12. §) - A jogszabály biztos anyagi hátteret szab feltételül a szakma gyakorlásához. Vagyoni biztosíték lehet meghatározott összegű - pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített - pénzösszeg, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, garanciaszerződés, vagy biztosítóintézettel kötött felelősségbiztosítás. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést legalább egy évi időtartamra kell megkötni. Az egyesületünk égisze alatt működő MKFE Biztosítási Alkusz Kft. a fuvarozóknak személyre szabott, egyedi ajánlattal várja új ügyfeleit! Kezesi biztosítás megkötésével eleget tehet a jogszabályi kötelezettségnek!

••• szakmai irányító kijelölése (9-10-11. §) - A 2,5 t össztömeget meghaladó fuvareszközöket üzembentartó vállalkozásoknak - a nehéz-tehergépjárműveket üzemben tartó vállalkozások mintájára - 2022. május 21-től szakmai irányítót kell foglalkoztatniuk. A közúti árufuvarozó-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, valamint a továbbképzési igazolás megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie. A tanfolyamokat a képző intézmények, a hatósági vizsgát a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont (KAV) szervezi és bonyolítja.

A VÁLLALKOZÁS ADATAINAK FELTÜNTETÉSE A TEHERGÉPJÁRMŰVÖN - A fuvarozáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén - tehergépjárműnél az oldalfalon - jól látható méretben fel kell tüntetni az üzembentartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és azonosítási számot.

AZ ÚJ SZABÁLY ÉS A MAGYAR FUVAROZÓK - Az új szabályozás nem hazai ihletésű, sőt, a mobilitási csomag egyes pontjait élesen kritizálta a magyar fél az európai jogalkotók előtt. A kisárufuvarozók engedélykötelezettségének megteremtését az európai piac átláthatóságának fokozása indokolta, valamint az a közlekedésbiztonsági megfontolás, hogy 3,5 t alatti kisjárművek vezetői a későbbi években (a tervek szerint 2026-ra) vezetési és pihenőidő-szabályok szerint közlekedjenek.

VONATKOZIK-E A SZABÁLY A SAJÁT SZÁMLÁS ÁRUSZÁLLÍTÓKRA? - Nem. A saját termékeiket mozgató áruszállítók közül közúti áruszállítási igazolványt továbbra is csak azoknak a vállalkozásoknak kell kiváltaniuk, melyek 7,5 t legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművel végzik szállítási műveleteiket.Árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányítójának alapképesítés-továbbképzés

A képzés célja, feladata, követelményrendszere 

A képzés célja 

A tisztességes versenyfeltételekkel működő közúti árufuvarozás belső piacának megteremtése a közúti árufuvarozói szakma gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó közös szabályok egységes alkalmazását teszi szükségessé. E közös szabályok hozzájárulnak a közúti árufuvarozók magasabb szakmai képzettségéhez, a piac racionalizálásához, a szolgáltatások, fuvarozók, ügyfelek és a gazdaság egészének érdekeit szolgáló javításához, valamint a nagyobb közúti biztonsághoz. A magas szintű szakmai képzettség növeli a közúti áruszállítás ágazatának társadalmi gazdasági hatékonyságát. Ebből következően indokolt, hogy a szakmai irányító feladatát betöltő személy magas színvonalú szaktudással rendelkezzen. A szakmai irányítóknak a nemzeti és nemzetközi szállítási műveletek irányításához szükséges ismeretekkel egyaránt rendelkezniük kell. A tanfolyam célja, hogy a szakmai vezető a megfelelő szakértelemmel rendelkezzen munkájának magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében, olyan szakemberré kell válnia, aki minden szempontból alkalmas a tevékenység ellátására. 

A képzés feladata, követelményrendszere

 A felkészítés keretében mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának lehetőségét biztosítani, melyek a fenti cél eléréséhez szükségesek, ide értve:

 • a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok helyes alkalmazásának az elsajátítását,
 • a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését,
 • a közúti árufuvarozásban használt főbb szerződéstípusok és az abból származó jogok és kötelezettségek elsajátítását,
 • a szakma gyakorlásához szükséges feltételek, alaki szabályok, általános kötelezettségek elsajátítását,
 • a munkavégzésre irányuló munkaszerződésre vonatkozó szabályok elsajátítását, különös tekintettel a vezetési idő, pihenő idő, munkaidő terén alkalmazandó szabályokra,
 • a vállalkozás üzleti és pénzügyi, valamint adójogra vonatkozó ismeretek elsajátítását,
 • a piacra jutás feltételeit, a közúti árufuvarozási szolgáltatások, rakománykezelés és a logisztika piacának szervezésével kapcsolatos szabályokat,
 • a műszaki előírásokat és az üzemeltetés műszaki szempontjait,
 • a polgári jog, a kereskedelmi jog, a szociális jog, illetve az adójog közúti áruszállítással kapcsolatos ismereteit.

A képzést előíró jogszabályok

 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
 • A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
 • A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet
 • A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete
 • A képzés minimális időtartama  92 óra. tantermi képzés esetén
 • Az elearning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt.

A vizsga tárgyai, módszere:

 • Jogi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Gazdasági, pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Munkaügyi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Árufuvarozási ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Vámismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Esettanulmány megoldása írásbeli

Árlista

Árufuvarozó vállalkozó alap

270 000 Ft

Árufuvarozó vállalkozó tov.képz.

210 000 Ft

A fent felsorolt tanfolyam és vizsgadíjaknak ÁFA tartalma nincs, mentes az adó alól az ÁFA tv. 85.§-a alapján. Az ár tartalmazza a tanfolyam és vizsgadíjat, illetve a bizonyítvány kiállításának díját.

A tandíjváltozás jogát fenntartjuk.


Autóbuszos személyszállító-vállalkozás szakmai irányítójának alapképesítés-továbbképzés

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállításhoz, a vállalkozás szakmai vezetőjének

Korlátozás nélkül érvényes (nemzetközi) képesítés

Ilyen képesítést kell szereznie annak a személynek, aki olyan gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként működni, amelyik nemzetközi autóbuszos személyszállítást is végez.

A jegyzeteket a tanfolyam idejére ingyenesen biztosítjuk.

Vizsgára bocsátási feltétel: nincs

A vizsga tárgyai, módszere:

 • Jogi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Gazdasági, pénzügyi vezetői, valamint adózási (árkiegészítési) ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Munkaügyi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Személyszállítási ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Járműműszaki, üzemeltetési, valamint Közlekedésbiztonsági ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Esettanulmány megoldása: írásbeli

Árlista

Buszos vállalkozó alap

250 000 Ft

Buszos vállalkozó tov. képz.

200 000 Ft

A fent felsorolt tanfolyam és vizsgadíjaknak ÁFA tartalma nincs, mentes az adó alól az ÁFA tv. 85.§-a alapján. Az ár tartalmazza a tanfolyam és vizsgadíjat, illetve a bizonyítvány kiállításának díját.

A tandíjváltozás jogát fenntartjuk.